CONDICIONS GENERALS D’INSCRIPCIÓ I PAGAMENT

CONDICIONS GENERALS D’INSCRIPCIÓ I PAGAMENT CLASSES PARTICULARS FIXES

 • Els alumnes nous que contractin classes particulars hauran d’abonar una matrícula de 20 €, la qual no es retorna sota cap concepte.
 • L’horari de les classes particulars es convindrà entre l’alumne i el centre. En cap cas, els alumnes podran “pactar” l’horari de les classes i/o els canvis directament amb el professorat.
 • Qualsevol canvi horari que es vulgui fer s’ha de notificar a secretaria.
 • En cas de no poder assistir a una classe, s’ha de notificar a secretaria l’abans possible. Com a màxim, es podrà canviar una classe al mes (alumnes que vénen 1 dia a la setmana) o dues classes al mes (alumnes que vénen 2 o més dies a la setmana).
 • Per poder recuperar una classe, és necessari avisar de la seva cancel·lació amb un mínim de 4 hores d’antelació.
 • Pel que fa als pagaments, es podran realitzar mensualment a través de domiciliació bancària o directament a l’Acadèmia abans del dia 10 del mes en curs. Els rebuts domiciliats que es retornin, es tornaran a cobrar amb unes despeses administratives de 5 €.
 • Les baixes s’han d’avisar amb almenys 15 dies d’antelació.
  Si un alumne s’incorpora un cop iniciat el mes només pagarà la part proporcional.
 • Tots els mesos es cobrarà la mateixa quota excepte al desembre, que es pagarà la part proporcional de 3 setmanes. El mes de juny, es podrà decidir quantes classes es volen realitzar i pagar només les que es facin, sempre que s’avisi abans de començar el mes.
 • Els dies festius no són recuperables. Les festes del curs seran les establertes al calendari escolar oficial.

 

CLASSES PARTICULARS MODALITAT TIQUETS

 • En la modalitat tiquets, cada tiquet equival a una hora de classe i es podrà adquirir d’un en un o en paquets de 10.
 • Els alumnes nous que contractin classes hauran d’abonar una matrícula de 20 €, la qual no es retorna sota cap concepte.
 • L’import dels tiquets s’haurà d’abonar en el moment d’adquirir-los.
 • L’horari de les classes es convindrà per a cada hora entre l’alumne i el centre, sempre en funció de la disponibilitat dels professors. En cap cas, els alumnes podran “pactar” l’horari de les classes i/o els canvis directament amb el professorat.
 • Tindran preferència horària els alumnes que vénen fixes.
 • Qualsevol canvi horari que es vulgui fer s’ha de notificar a secretaria.
 • Per poder recuperar una classe, és necessari avisar de la seva cancel·lació amb un mínim de 4 hores d’antelació.
 • Cada tiquet té una validesa de 6 mesos des de la data de la seva contractació. Passat aquest temps, no es podrà fer-ne ús.

 

CLASSES EN GRUP (REFORÇ I IDIOMES)

 • Els alumnes nous que s’inscriguin hauran d’abonar una matrícula de 40 €, la qual no es retorna sota cap concepte.
 • Els pagaments de les classes es podran realitzar a través de domiciliació bancària o directament a l’Acadèmia abans del dia 10 del mes en curs. Els rebuts domiciliats que es retornin, es tornaran a cobrar amb unes despeses administratives de 5 €.
  Si un alumne s’incorpora un cop iniciat el mes només pagarà la part proporcional.
 • Tots els mesos es cobrarà la mateixa quota.
 • En el cas d’optar pel pagament trimestral, aquest s’haurà de fer efectiu a l’inici del trimestre. El pagament trimestral gaudeix d’un descompte (ja calculat) però també implica la NO devolució del mateix en cap cas.
 • No s’admeten baixes al mes de juny (excepte els alumnes de batxillerat dels grups de reforç que podran fer només la part proporcional del mes).
 • Els dies festius no són recuperables. Les festes del curs seran les establertes al calendari escolar oficial.
 • Les baixes s’han d’avisar amb almenys 15 dies d’antelació.
 • SI un alumne no pot assistir a classe, no la podrà recuperar ni podrà assistir a un altre grup. La no assistència a classe, no eximeix el pagament.
 • L’Acadèmia Accés es reserva el dret de cancel·lar o no obrir els grups on no hi hagi un mínim d’alumnes inscrits.
 • Els llibres de text dels cursos d’idioma no estan inclosos en el preu i s’han de comprar obligatòriament.

 

PREPARACIÓ PROVES ACCÉS (Cicles Formatius, Accés Universitat Alumnes Batxillerat, CFGS, Majors 25 i 45 Anys, PAP, UNED,…)

 • Per inscriure’s al curs, serà necessari abonar l’import de la matrícula, el qual no es retornarà sota cap concepte.
 • En el cas de realitzar el pagament únic, aquest s’haurà de fer efectiu en el moment de realitzar la inscripció al curs.
  Es podrà abonar a través de transferència bancària, per la web o directament a l’Acadèmia. El pagament únic gaudeix d’un descompte (ja calculat) però també implica la NO devolució del mateix en cap cas. És important que
  l’alumne que vulgui optar per aquesta opció s’asseguri que podrà tenir continuïtat en el curs.
 • Pel que fa als pagaments fraccionats del curs anual, es podran realitzar a través de domiciliació bancària o directament a l’Acadèmia abans del dia 10 del mes en curs. Els rebuts domiciliats que es retornin, es tornaran a cobrar amb unes despeses administratives de 5 €.
 • Els pagaments fraccionats del curs intensiu s’abonaran, el primer abans de començar el curs i el segon abans de l’1 de març.
 • Tots els materials didàctics del curs estan inclosos en el preu. Es trobaran disponibles a l’Aula Virtual.
 • L’Acadèmia Accés ajudarà als alumnes que així ho desitgin en el procés d’inscripció a l’examen. Les taxes d’examen NO estan incloses en el preu.
 • Els alumnes dels cursos de preparació de Proves d’Accés gaudiran d’un 10% de descompte en la contractació de Classes Particulars, en cas que un alumne volgués reforç.
 • Si un alumne no pot assistir a classe, el pagament l’ha de realitzar igualment. Si el motiu és una causa de força major, l’alumne es podrà connectar en directe a la classe per streaming. Igualment, l’alumne tindrà accés a l’Aula Virtual, on disposarà dels materials del curs.

 

CURSOS ONLINE

 • Els alumnes de la modalitat online podran fer totes les consultes que creguin necessàries als professors de cada assignatura, a través de l’Aula Virtual. El calendari del curs serà el mateix que les classes presencials.
 • Al llarg del curs, es programaran algunes sessions online per a cada assignatura, on el professor/a de la mateixa explicarà en directe les qüestions més importants i resoldrà els dubtes que sorgeixin. Les sessions es gravaran i estaran disponibles a l’Aula Virtual perquè les puguin visualitzar els alumnes que no hagin pogut assistir en directe.